photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

<Cofnij

Jak zostać Strażakiem MDP

 photo mdp_logo_st_zps267b7b33.png

 

Jak zostać członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej ?

Osoba zainteresowana wstąpieniem do MDP:

· musi mieć skończone 10 lat

· musi pobrać od Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) Oświadczenie – Deklarację Członkowską MDPKwestionariuszem Informacyjnym

· musi złożyć na ręce Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych Oświadczenie – Deklarację CzłonkowskąKwestionariuszem Informacyjnym i zdjęciem legitymacyjnym

· po złożeniu Oświadczenia Rada MDP podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu zainteresowanego do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jako Kandydata do MDP

· otrzymuje od Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) ustną informację o decyzji Rady MDP w sprawie przyjęcia do MDP

· po pozytywnej decyzji Rady MDP o przyjęciu zainteresowany otrzymuje status Kandydata do MDP

Kandydat do MDP:

· w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia Oświadczenia ma obowiązek rozpisania z Opiekunem MDP Próby Kandydackiej MDP

· po rozpisaniu Próby Kandydackiej MDP w ciągu jednego miesiąca zalicza u Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) wszystkie zadania Próby Kandydackiej MDP

· po zaliczeniu wszystkich zadań Próby Kandydackiej MDP prosi Dowódcę MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) o zamknięcie i zaliczenie Próby Kandydackiej MDP

· po zamknięciu i zaliczeniu Próby Kandydackiej MDP zostaje dopuszczony przez Opiekuna MDP do złożenia Ślubowania Członków MDP, po złożeniu którego staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską.

Jak zaliczać Próbę Kandydacką MDP?

Jako Kandydat do MDP w ciągu jednego miesiąca musisz zaliczyć u Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) 9 punktów Próby Kandydackiej MDP, na którą składa się:

· znajomość historii Ochotniczej Straży Pożarnej Prostki, poznanie historii Jednostki jest ważne, ponieważ każdy z Kandydatów do MDP musi wiedzieć w jakich warunkach straż w Prostkach powstała, jakie działania wykonywali jej członkowie, jakie wyposażenie posiadała, czy wreszcie to, jaki był skład zarządów Jednostki

· znajomość Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP. Kandydat do MDP przygotowujący się do służby w drużynie jako członek MDP zna Misję MDP i jej zadania, zna swoje prawa i obowiązki, wie, kto jest jego przełożonym; do zaliczenia punktu 2 PK należy zapoznać się z Regulaminem MDP, z czego dokładnie należy poznać punkty od 1 do 23 Regulaminu MDP bez załączników.

· znajomość ochrony przeciwpożarowej w Polsce Kandydat do MDP wie na jakich zasadach jest zbudowana polska ochrona przeciwpożarowa i z jakich elementów się składa.

· znajomość funkcji w OSP. Kandydat do MDP potrafi rozpoznawać funkcje strażaków ochotników w OSP po dystynkcjach.

· znajomość zasad zależności służbowej w pożarnictwie Kandydat zna swoich przełożonych, wie kto to jest przełożony, podwładny, starszy i młodszy, wie, kto jest przełożonym bezpośrednim, wie jak powinien zachowywać się członek OSP , w tym członek MDP  i zachowuje się w taki sam sposób, wykazuje się życzliwą postawą i szacunkiem względem swoich przełożonych i kolegów

· wizyta w garażu OSP lub JR-G PSP dla właściwego poznania ochrony przeciwpożarowej w praktyce Kandydat do MDP składa wizytę w garażu OSP lub w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, wizyta taka jest organizowana przez przełożonych

· znajomość podstaw musztry – zagadnienia teoretyczne i praktyczne Kandydat do MDP potrafi zna podstawowe elementy musztry pożarniczej, potrafi wykonać indywidualnie i grupowo zadane do wykonania komendy

· zaangażowanie w działalność MDP OSP, w tym punkcie zawiera się ogólne zaangażowanie Kandydata do MDP na rzecz MDP, czyli chęć z jaką uczestniczy we wszelkich działaniach drużyny, min. w uroczystościach kościelnych i państwowych, systematyczne uczestnictwo w zbiórkach drużyny (jeżeli nie możesz uczestniczyć w zbiórce, informujesz o tym Dowódcę MDP przed zbiórką, tylko wtedy nieobecność jest usprawiedliwiona, dwie nieusprawiedliwione nieobecności po kolei są przyczyną decyzji Rady MDP o wykluczeniu z Drużyny), posłuszeństwo względem bezpośredniego przełożonego (Dowódcy MDP) poprzez wykonywanie jego poleceń służbowych

· praca wolontarystyczna w OSP. Kandydat do MDP stara się, aby Jednostka była zadbana i wyglądała schludnie, dlatego wykonuje różnego rodzaju prace gospodarcze w Jednostce (prace porządkowe, małe prace remontowe, czyszczenie sprzętu itp.), prace te wykonuje indywidualnie prosząc przełożonych o wskazanie pracy do wykonania

Poszczególne punkty PK zaliczasz indywidualnie u Dowódcy, jeżeli uznasz, że posiadasz wiedzę lub umiejętności wymagane przy ich zaliczaniu. Umawiasz się wtedy z Dowódcą na zaliczenie, odpowiadasz na jego pytania, a on dokonuje zaliczenia. Jeżeli zaliczysz wszystkie punkty PK Dowódca zalicza i zamyka Twoją PK, a Opiekun podejmuje decyzję o dopuszczeniu Cię do złożenia Ślubowania Członków MDP, stajesz się wtedy pełnoprawnym członkiem MDP.

 

Rota ślubowania członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

<Cofnij